Ogłoszenia - sprzedam, kupię Sobota, 21 kwietnia 2018
Jesteś tutaj: strona główna Regulamin
Regulamin serwisu ogłoszeniowego az24.pl
 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  Serwis az24.pl lub Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy prowadzony pod nazwą i adresem www.az24.pl
  Użytkownik - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszczający ogłoszenie lub zakładający konto w serwisie az24.pl
  Odwiedzający - podmiot odwiedzający serwis az24.pl celem przeglądania i korzystania z zamieszczonych tam ogłoszeń.
  Ogłoszenie, oferta - udostępniona Użytkownikowi część serwisu az24.pl, zawierająca treść, dane oraz opcjonalnie zdjęcia zamieszczone przez Użytkownika, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  Konto - część serwisu az24.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła za pomocą której Użytkownik może przeglądać, edytować, usuwać lub dodawać swoje ogłoszenia oraz edytować swoje dane i hasło.
  Login - nazwa Użytkownika w serwisie az24.pl, jaka została podana przez Użytkownika podczas rejestracji konta.
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z serwisu ogłoszeniowego az24.pl
 3. Zakres działalności serwisu az24.pl obejmuje jedynie czynności prezentowania zamieszczonych ogłoszeń przez Użytkowników.
 4. Użytkownik i Odwiedzający w celu korzystania z serwisu az24.pl powinien posiadać sprzęt, łącze i oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Internetu.
 5. Użytkownik lub Odwiedzający może dodać ogłoszenie poprzez kliknięcie ikony DODAJ OGŁOSZENIE BEZPŁATNIE. Podczas dodawania ogłoszenia w formularzu z opisem ogłoszenia, można zrezygnować z opcji otrzymania informacji na podany e-mail o wygasającym ogłoszeniu.
 6. Aby dodać ogłoszenia do serwisu az24.pl należy wypełnić odpowiedni formularz z opisem ogłoszenia oraz dobrowolnie podać swoje dane kontaktowe/osobowe. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych kontaktowych/osobowych dla celów realizacji i świadczenia usług w serwisie az24.pl zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 7. Ogłoszenia prezentowane na stronach serwisu az24.pl nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do korzystania z ofert.
 8. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, w szczególności za prawdziwość ogłoszeń, ich zgodność z przepisami prawa, zwyczajami oraz normami moralno - etycznymi. Zabronione jest oferowanie usług lub wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń dotyczących usług o charakterze towarzyskim i erotycznym lub zawierających materiały o takim charakterze, z wyjątkiem kontaktów mających cel ściśle matrymonialny.
 9. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń w nieodpowiednich kategoriach (np. ogłoszeń dotyczących nieruchomości w kategorii motoryzacyjnej).
  Serwis az24.pl zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania.
  Serwis az24.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych kategoriach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia i postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania przez jednego Użytkownika w tej samej kategorii serwisu az24.pl ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub tej samej albo takiej samej usługi. Serwis az24.pl może usuwać wszystkie takie ogłoszenia lub ich część jako naruszające Regulamin.
 11. Celem zwiększenia zasięgu ogłoszeń Użytkownika ogłoszenia te mogą być publikowane przez serwis az24.pl również w innych serwisach i/lub portalach społecznościowych, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 12. W celu utworzenia konta w serwisie az24.pl należy w odpowiednim formularzu, na stronie www.az24.pl/pl/register/rejestracja.html dobrowolnie podać swoje dane kontaktowe/osobowe. Podane dane kontaktowe/osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów realizacji i świadczenia usług w serwisie az24.pl. Zarejestrowany w serwisie az24.pl Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich edycji lub usunięcia.
 13. Dane kontaktowe/osobowe Użytkowników serwisu az24.pl służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji handlowej. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich inne przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja jest zabronione.
 14. Serwis az24.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych w ogłoszeniu.
 15. Kontakt z serwisem az24.pl możliwy jest poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.az24.pl/pl/kontakt.html
 16. Reklamacje dotyczące korzystania z serwisu az24.pl można zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego. Prosimy o podanie w opisie istotnych danych dotyczących zgłaszanej reklamacji.
 17. Wszelkie spory wynikające pomiędzy serwisem az24.pl a Użytkownikami lub Odwiedzającymi będą przedmiotem mediacji, jeśli mediacja nie doprowadzi do ugody, spór zostanie rozpatrzony przez sąd właściwy.
 18. Serwis ogłoszeniowy działający pod adresem az24.pl prowadzony jest przez Paweł Pawlak, 92-439 Łódź, ul. Jagienki
 19. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

 

Google+